Chính Sách Bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web YouTube Tips and Tricks (“Trang web”). Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc chính sách bảo mật này một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này, xin vui lòng…

Giới thiệu

YouTube Tips & Tricks (“chúng tôi”, “chúng ta”, hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web YouTube Tips & Tricks (dưới đây gọi là “Dịch vụ”). Trang này thông báo với bạn về các chính sách của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ và các lựa chọn mà bạn có liên quan đến dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân: Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận diện bạn (“Dữ liệu cá nhân”). Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin như sau:

  • Địa chỉ email
  • Họ và tên đệm
  • Cookies và Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Protocol Internet (IP) của máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của trang web mà bạn truy cập, thời gian và ngày của việc truy cập, thời gian mà bạn đã dành cho các trang đó, các định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.